Statuts


Statuten

OP BURGERLIJK VLAK

Vereniging volgens de Franse wet van 1901 over de verenigingen.

OP KERKELIJK VLAK

Een Vereniging onder het gezag van de Bisschop van Tarbes en Lourdes, gids en pastor van de christelijk geëngageerde verenigingen in dienst van de katholieke Kerk in zijn bisdom.

VERENIGING VAN CHRISTENGELOVIGEN

(Artikel 298 en volgende van het Canoniek Wetboek)

“In de Kerk zijn verenigingen waarin christengelovigen, clerici of  leken in gemeenschappelijke inspanning ernaar streven een meer volmaakt leven te leiden of de publieke eredienst of de christelijke leer te bevorderen, of andere werken van apostolaat te beoefenen.”

AARTSBROEDERSCHAP

De Hospitaliteit Notre-Dame de Lourdes werd in 1928 door paus Pius XI tot Aartsbroederschap verheven. Een uittreksel uit het Canoniek Wetboek van 1917. 

TEKST VAN DE PAUSELIJKE BRIEF VAN Z.H. PAUS PIUS XI

Pius XI Paus ter eeuwige gedachtenis,

 

Onze eerbiedwaardige broeder Bisschop van Tarbes en Lourdes liet ons weten dat een broederschap onder de naam Notre-Dame de Lourdes kerkrechtelijk werd opgericht in zijn bisdom, met een decreet van 28 januari 1885 door de bisschop die toen dit bisdom leidde. Vandaag, omwille van de vele en vrome bedevaarten en van de zieken die men naar mariale heiligdom van Lourdes brengt, werden er in verschillende bisdommen van Europa, onder het gezag van de ordinarius van elke plek, gelijkaardige verenigingen opgericht, hetzij van vrouwen hetzij van mannen, die, gedreven door de geest van naastenliefde, zich wijden aan de zorg voor de zieken die op bedevaart zijn in dat heiligdom, of tijdens hun reis of tijdens hun verblijf  in de stad Lourdes.

Daarom vraagt de huidige Bisschop van Tarbes en Lourdes ons, in onze Apostolische Welwillendheid  de bestaande broederschap te willen verheffen tot de rang van Aartsbroederschap, met hetzelfde doel, hulp te bieden aan de zieken van de bedevaarten. Om deze vraag te beantwoorden, en na de raad te hebben ingewonnen van mijn Eerbiedwaardige broeders de kardinalen van de heilige Roomse Kerk, leden van de Heilige Congregatie voor de interpretaties van de decreten van het Concilie van Trente, verheffen Wij canoniek en promoveren Wij vanuit Ons eigen Gezag, en voor de eeuwigheid, met deze Brieven de Hospitaliteit Notre-Dame de Lourdes  in het bisdom Tarbes en Lourdes tot de rang van Aartsbroederschap, met de gebruikelijke privileges.

Aan de huidige en toekomstige directeurs van deze Aartsbroederschap staan Wij toe, conform aan het Canoniek Recht, alle andere Broederschappen met dezelfde naam en hetzelfde doel, de bestaande en deze die later zouden kunnen worden opgericht, in haar schoot op te nemen en hun alle aflaten en geestelijke gaven mee te delen die door de Apostolische Stoel nu aan de Aartsbroederschap zijn verleend of later zullen verleend worden, voor zover zij kunnen worden doorgegeven.

Wij bevestigen en decreteren dat Onze huidige Brieven vaststaand, geldig en efficiënt zullen blijven, dat zij hun volle en volledige effecten zullen hebben en dat zij voor de broederschap van Lourdes, op deze wijze verheven tot de waardigheid van Aartsbroederschap, altijd de meest absolute garantie zullen zijn. Het is op deze manier dat men moet oordelen en verklaringen afleggen. Elke daad die een aanslag is op deze schikkingen wordt vanaf nu voor tevergeefs en zonder effect gehouden, welk gezag hier ook bewust of onbewust schuld aan heeft.

Niettegenstaande alle tegenstrijdige schikkingen. Gegeven te Rome, bij de heilige Petrus, onder de ring van de zondaar, op 20 maart 1928, het zevende jaar van mijn pontificaat.

 

Het Canoniek Recht van 1983 wijzigt het fundamentele statuut van de vereniging niet, en evenmin het kerkelijk gezag van wie de vereniging afhangt.


Copyright © 2020. Hospitalité Notre Dame de Lourdes - Accueil et accompagnement des pélerins du Sanctuaire de Lourdes.